ÜDVÖZÖLJÜK

A BORSOD BUDOSPORT
VILÁGÁBAN!

ÁSZF

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva elrendelte a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló részletes tájékoztatót.

A honlapra belépő elfogadja annak használatával kapcsolatos feltételeket.
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató (Borsod Budosport Szaküzlet) és a www.borsodbudo.hu honlapjának szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználó közötti szerződés részletes szabályait tartalmazza.

A Szolgáltató adatai:
Név: Borsod Budosport Szaküzlet
borsodbudosport.hu - a sporteszközök szaküzlete
Cím: 3530, Miskolc, Széchenyi u. 4/b
Tel.: (06) 46/ 342-694
Web: www.borsodbudosport.hu
E-mail: info@borsodbudo.hu
Ügyfélszolgálat:
Tel.: 06-46-342-694
E-mail: rendeles@borsodbudo.hu
- Cégadatok:
Adószám: 45172348-2-25
Cégjegyzékszám: ES-580155
Bejegyzés időpontja: 1992
Bejegyző hatóság: Miskolc M. J. V. Polg. Hiv. H., Okmány És Ügyfélszolgálati Főosztály
Bejegyző hatóság címe: 3525 Miskolc Kis-Hunyad utca 9.
Bejegyző hatóság telefonszáma: (+36) 46/512-061
Statisztikai számjegy: 45172348-4764-231-05
Az üzlet címe: 3530, Miskolc, Széchenyi u. 4/b

Nézeteltérés ill. online vita esetén:
- Online vitarendezés:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
- Az illetékes eljáró hivatal:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
www.bekeltetes.borsodmegye.hu
3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.


Adatvédelmi információk: kattintson ide a részletekhez
Tárhelyszolgáltató: kattintson ide a részletekhez

Kérjük, amennyiben cégünk vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.


 

I. Az ÁSZF célja, hatálya és elfogadása

a) Az ÁSZF célja
A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeit továbbiakban ÁSZF, azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Felhasználó (Vásárló) jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
Az ÁSZF a Szolgáltató (Eladó) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Felhasználó (Vevő) között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos Magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvény könyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

b) Az ÁSZF nyelve
Jelen szerződés nyelve: MAGYAR.
Jelen szerződés megértéséhez szükséges nyelv ismerete: MAGYAR.
- Amennyiben a Felhasználó nem érti ezt a nyelvet, köteles maga gondoskodni a szerződés általa ismert nyelvre történő lefordításáról. A szerződésben foglaltak kötelező érvénye alól nem mentesíti a Felhasználót az, hogy a rendelés leadásakor nem ismerte azt a nyelvet, amiben a szerződés közzé lett téve.
- Amennyiben a Felhasználó érti azt a nyelvet, amiben a szerződés közzé lett téve, ám a kötelezően előírt, zömmel jogi információk sokasága miatt nem érti annak lényegét/mondandóját, jogosult (önköltségen) jogász, vagy egyéb tanácsadó segítségét igénybe venni - vagy a Szolgáltató által közzétett elérhetőségeken a Szolgáltatótól részletes tájékoztatást kérni a szerződésben foglaltak azon pontjairól, melyeket nem tart kellően érthetőnek.

 

c) Az ÁSZF hatálya, módosítása
A Szolgáltatás igénybevételére a termékek kiválasztásától azok vételára és a szolgáltatási díj kifizetéséig jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani.
Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a honlapján közzéteszi.
 

d) ÁSZF közzététele és a Felhasználó általi elfogadása
Az ÁSZF a Felhasználó (Vásárló) által történő elfogadása a Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi. Akár új Felhasználóról, akár visszatérő Felhasználóról van szó a megrendelés során, felhívjuk figyelmét az ÁSZF elolvasására, mert esetlegesen annak tartalma időközben módosulhatott. Jelen ÁSZF a közzététel napjától határozatlan ideig hatályos.


 

II. Szolgáltatás  leírása, szerződési feltételek

A www.borsodbudosport.hu honlapon a(z) Borsod Budosport Szaküzlet bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a honlapon feltűntetett termékkínálat beleértve az egyes termékek árát is csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja.
A Felhasználó a honlap termékkínálata alapján állítja össze azt a bevásárló listát, amely tartalmazza a Szolgáltató által házhoz szállítandó, vagy a Felhasználó által kért, és a Szolgáltató által elfogadott egyéb módon átvenni kívánt termékeket.
A bevásárló lista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után a Szolgáltató a kiválasztott termékeket a felek közötti megállapodásnak megfelelően szállítja le. (A kiszállítás kérése helyett a Felhasználó dönthet úgy is, hogy a kiválasztott termékeket más módon veszi át, feltéve, hogy a Szolgáltató által ez a szolgáltatás elérhető. Pl.: személyesen az üzletben vagy egyéb, megállapodás szerinti helyen.)
A Felhasználó a termékek megtekintését követően, azok kiszállításkor (vagy egyéb módú átvételkor) dönt arról, hogy a termékeket (vagy azok egy részét) átveszi-e. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. Amennyiben egyetlen termék sem kerül átvételre, úgy a Szolgáltató szállítási díjat nem számol fel, egyébként a szállítás díjköteles.

 

Cégünk nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.
Csak azok vehetik igénybe a Szolgáltásainkat, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik a megrendelés teljesítéséhez szükséges kezeléséhez és feldolgozásához.
A Megrendelőlap kitöltésével és elküldésével a Felhasználó elismeri, hogy ...
... elfogadja, és magára nézve is kötelező érvényűnek tartja az ÁSZF-ben foglaltakat;
... 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője;
... minden esetben a saját, (vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében,) valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával rendel;
... betartja a Hatályos Magyar Jogszabályokban foglalt előírásokat.
A Megrendelőlap kitöltése folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Szolgáltatást részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve online felhasználási lehetőségeiből kizárni.
 

A fogyasztóvédelmi törvény szerint: A fogyasztó azaz önálló, foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció ajánlat címzettje.


 

III. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata

A(z) www.borsodbudosport.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a(z) Borsod Budosport Szaküzlet (Szolgáltató), amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Felhasználók a látogatás (a honlap használatának időtartama) alatt is kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit.
Így különösen a Felhasználó ...
... nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
... nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;
... nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg;
... nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;
... nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra, vagy a honlap ajánlórendszerén keresztül másoknak;
... nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra (vagy a honlap ajánlórendszerén keresztül másoknak), amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
... nem hozhat létre álüzeneteket stb. bárki más identitásának meghamisításával

A Szolgáltató szabadon beperelhet bármely személyt, aki a honlap használata során csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik.
Nem vonható felelősségre a Szolgáltató semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt. (pl.: ha valaki más személy nevében küld üzenet, vagy egyéb visszaélést követ el)
Abban az esetben, ha a Felhasználó bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja rendelését, vásárlását és a Felhasználó nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.


 

IV. A rendelés lényeges tulajdonságai

Az adott árucikk(ek) megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését a honlap Megrendelőlapján keresztül a Felhasználó (mint megrendelő) eljuttatja a Szolgáltatóhoz (mint eladóhoz).
Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését a Szolgáltató (Borsod Budosport Szaküzlet) e-mailben vagy telefonon is visszaigazolta (max. 3 munkanapon belül). Általában a visszaigazolás 1 munkanapon belül megtörténik. Amennyiben ez a visszaigazolás nem érkezik meg Önhöz 3 munkanapon belül, úgy Önnek mint fogyasztónak a megrendelésből fakadó ajánlati kötöttsége megszűnik.
 

Ha rendelni szeretne, nem szükséges regisztrálnia magát. A rendelés egyéb, adminisztratív kötelezettségeket sem igényel. A rendelés a Megrendelőlap kitöltésével és elküldésével történik.
Kérjük, hogy a rendeléskor megadott kapcsolat felvételre szolgáló telefonszám ne legyen titkosított.

 

A honlapon feltüntetett minimális rendelési összeg felett lehet rendelni, így biztosítva az alacsony szállítási költséget az Ön részére!

 

A rendelni kívánt termékeket a termékek jellegéből fakadó szolgáltatás típusa szerint megrendelheti azonnal, vagy kosarába gyűjtheti.
- Kosaras (bevásárlólistás) rendelés esetén, ha kosarában már van termék, annak állapotát folyamatosan nyomon követheti. Ha mindent összegyűjtött, amit rendelni szeretne, a "Kosár tartalma" gombra kattintva jut tovább a rendelési folyamatban.
- Azonnali rendelés esetén kosaras jellegű bevásárlólista összeállítása helyett közvetlenül jut a Megrendelőlaphoz.

A Megrendelőlapon módosíthat a rendelni kívánt termékek (árucikkek, stb.) listáján. A rendelt tétel(ek) átvétele fizetési kötelezettséggel jár, ennek végösszegét a Megrendelőlapon a lista végén láthatja.
A megrendelés elküldése előtt módosíthat a rendelni kívánt termékek (árucikkek) listáján, a rendelési tétel mennyiségén, (pl.: darabszám) megadhat szállítási címet, szállítási módot, fizetési módot.
A rendelés elküldése előtt ellenőrizze az adatait, a szállítási címet és a megrendelt termékeket! Ha valamely adat hibás, a megrendelés elküldése előtt még módosíthatja. A "Rendelés elküldése" gomb megnyomásával küldi el nekünk megrendelését, melyet automatikusan, elektronikus levél útján megerősítünk. Ez az automatikuan generált e-mail tartalmaz egy egyedi rendelés azonosítót is, amellyel a későbbiek során a rendelésére hivatkozhat. (Pl. a rendelési lista módosításának igénylése.)
Abban az esetben, ha rendelése feldolgozásakor mindent rendben találunk, visszajelzést küldünk Önnek telefonon, vagy e-mailben, mely a rendelés teljesítése után (pl. a csomag postára adása) már nem vonható vissza és nem módosítható.
A megrendelésének leadásával Ön a Szolgáltató vásárlójának (ügyfelének) minősül.
Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal a honlapon megadott elérhetőségek bármelyikén.

Rendelési tájékoztató
- A rendszer által küldött automata megrendelés-másolat (számítógépes rendszerüzenet) nem egyen értékű a fent említett visszaigazolással.
- A rendelés esetén a megrendelésre küldött számítógépes rendszerüzenet nem hozza létre a szerződést.
- Az Ön online megrendelése akkor lép életbe, ha azt e-mailben, vagy telefonon visszaigazoljuk.
- A szerződés, a rendelés után, a rendelés visszaigazolásakor (megerősítés) jön létre, a teljesítés időpőntja pedig a rendelt termék Felhasználó (vásárló) által történő átvétele.
- A szerződés telefonos megrendelés esetén a megrendeléskor jön létre, a teljesítés időpontja pedig telefonos megrendelés esetén a termék Felhasználó (vásárló) által történő étvétele.
- A megrendelés telefonos, szóbeli, vagy e-mail ben történő megerősítést követően minősülhet csak valós vásárlásnak.
- A fentiek alapján létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződéseket iktatjuk, melyek a szerződés érvényessége alatt hozzáférhetőek.
- A honlap Kapcsolat, vagy "Elérhetőség" menüpontban a Felhasználó megtalálja elérhetőségi adatainkat. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, esetleges panaszait, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről.
- Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus úton kötött szerződés az interneten -kattintással- ráutaló magatartással valósul meg. Honlapunkon az elektronikus úton szerződést rögzítő maradandó elektronikus eszköz (szoftver) nyelve a magyar.
- A szerződés megkötésének, és a szerződésnek valamint a későbbi kapcsolattartás során használt nyelve is a magyar.
- A termékoldalakon található termék leírások tájékoztató jellegűek és nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A termékek adatlapján megjelenített képek tájékoztató jellegűek és eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
- A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek és nem minősülnek konkrét ajánlattételnek.
- A megrendelésével a fent említettek a szerződés tartalmának részévé válnak.
- Tájékoztatjuk továbbá, hogy a termék gyártói minden esetben fenntartják a termék és azok tulajdonságainak, szolgáltatásainak, funkcióinak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatását.

Telefonos rendelés leadása
- Adatvédelmi biztos 2009-ben úgy foglalt állást, hogy az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében biztosítani kell az ügyfelek számára a rögzítéstől mentes telefonos ügyfélszolgálatot. [213/H/2009.]
- Az ügyintézőnk minden hívás kezdetekor közli, melyik cég nevében beszél, a telefon beszélgetést nem rögzítjük, a telefonon leadott szállítási adatait csak a futár szolgálatnak adjuk ki a rendelt áru kiszállítása érdekében.
- Telefonon részünkre átadott adatainak kezelése is az online küldött adatok kezelésével megegyező szabályok szerint történik
- Telefonon keresztül történő megrendelés a honlapon megadott telefonszámon és időpontban adhatja le rendelését és a rendelésekkel kapcsolatos kérdésekre az ügyfélszolgálat munkatársai válaszolnak.
- Mivel fenntartjuk a jogot az ÁSZF rendelkezéseinek módosítására, ezért kérjük, minden vásárlás előtt olvassa el a honlapon közölt feltételeket. Módosítás esetén telefonon leadott megrendelésekre a megrendelés leadásának napján érvényben lévő ÁSZF rendelkezései érvényesek.
- Telefonon történő rendelés jóváhagyásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Szolgáltató (Eladó) és a rendelést leadó magánszemély vagy cég között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.
- Ha az eladó telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, a telefonbeszélgetéskor közöli cégnevét (nevét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.
- A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a rendelési feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

Árak
A feltüntetett vételár (üzembehelyezés nélkül, dobozban történő átadással értendő) mindig bruttó ár, tehát az Általános Forgalmi Adót (ÁFÁ-t) tartalmazza, és magyar forintban (HUF) értendő (a feltüntetett árak ÁFA-val növelt, bruttó eladási, illetve egységárak). A termékeknél látható árak nem tartalmazzák a szállítási költséget.
Áraink 2012. január 1-tol a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák.
Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár került kínálatunk valamely termékére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os, vagy "1" Ft-os árra, akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánljuk a helyes áron történő szállítást, vagy a megrendelő elállhat vásárlási szándékától.
Az esetleges elírásokból,téves műszaki adatokból eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a honlapon a termékek adatlapján találnak.
Amennyiben a ismeretlen hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót (Vevőt) az új adatokról, aki ezt követően még egyszer megerősíti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerzodéstől.
A csomagolás környezetvédelmi termékdíjjának megfizetéséről a Szolgáltató gondoskodik.
Eladási árak az esetleges dekorációt nem tartalmazzák. A meghirdetett kedvezmény - akció az interneten történő megrendelés esetén, a megjelenéstől az akció lejártáig/visszavonásáig, vagy a készlet erejéig ill. az áru rendelkezésre állásáig érvényes.
A Ft/db, Ft/fm, Ft/l, Ft/pár, Ft/csom. feltüntetés jelzi hogy a termékből : 1 darab, 1 folyóméter, 1 liter, 1pár, 1 csomag - termék kerül ennyibe.
Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Mennyiségi eltérések
Ha a Felhasználó mennyiség szerint választja ki a terméket, a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy azt bizonyos - mérési pontatlanságból adódó - eltéréssel szállítsa le. A Szolgáltató természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az eltérés a lehető legkisebb legyen, azaz a Felhasználó által meghatározott mennyiséghez a lehető legközelebb álljon.
Az olyan termékeket, amelyek ára bár egységnyi mennyiségben (egalizált tömegben) van meghatározva, azokat mind mennyiség, mind darabszám szerint ki lehet választani, Szolgáltató a Felhasználó döntése szerint szállítja le. Amennyiben a Felhasználó darabszám szerinti kérést küld, a termék ára a kért darabszám mennyisége szerint kerül meghatározásra.

Különleges jogi besorolású termékek
Szolgáltató (mint eladó) felhívja a Felhasználó (mint vásárló) figyelmét arra a tényre, hogy bizonyos termékekre az átlagostól eltérő jogi szabályozás vonatkozik. Ilyenkor a rendelés során értelemszerűen a termékre vonatkozó előírások a mérvadók.

- Jövedéki termékek továbbértékesítése kizárólag az értékesítés helye szerinti állam jogszabályaival összhangban történhet, és a képződött bevétellel kapcsolatos bizonylatolási, bevallási, illetve közteher viselési kötelezettség teljesítése a vásárlók kizárólagos felelőssége.
Amennyiben a Szolgáltató jövedéki termékeket kiskereskedőként forgalmaz, a vásárlóinknak ezen termékek továbbértékesítésére nincs lehetősége, kereskedelmi mennyiségű jövedéki termék vásárlása esetén, a számla, ezen termékek származásának az igazolására nem alkalmas szöveggel lesz ellátva. ("A kiállított számla továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.")

- Amennyiben a kínálatban késekkel és egyéb szúró és vágóeszközökkel kapcsolatos árucikket talál, tájékoztatjuk, hogy egyes szúró és vágóeszközök Magyarországon a közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek minősülnek és ezek internetes megjelentetése törvényileg korlátozott.
Ilyen jellegű terméket kizárólag az rendelhet, aki 18 éves elmúlt, és szúró- és vágóeszközök felhasználásával foglalkozik. Mivel az ÁSZF szabályzata szerint a Felhasználó a rendelés elküldésével vállalja, hogy betartja a Hatályos Magyar Jogszabályokban foglalt előírásokat, a Felhasználó tudomásul veszi, ilyen jellegű termék rendelésével automatikusan nyilatkozik arról is, hogy rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. (Elmúlt 18 éves, valamint szúró- és vágóeszközök felhasználásával foglalkozik, stb.).
Ez minden egyéb, különleges jogi besorolású termékek rendelésére is vonatkozik.


 

V. Távszerződés

A szerződés tárgya a www.borsodbudosport.hu honlap kínálatában található valamennyi megrendelhető termék (árucikk).
Az egyes árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.
Ha további kérdése van a termékekkel kapcsolatosan, a feltüntetett kapcsolattartási lehetőségek bármelyikének igénybe vételével szerezhet több információkat.
A Megrendelőlap kitöltésével és elküldésével, valamint annak az e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Szolgáltató (Borsod Budosport Szaküzlet) mint Eladó, valamint a Felhasználó (megrendelő) mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:
A Szolgáltató a megállapodás szerinti Szállítóval (pl.: Posta) köteles utánvéttel vagy kiszállítás útján a Vevő által a Megrendelőlapon megadott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni.
Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vevővel, a továbbiak egyeztetése érdekében.

Tulajdonjog fenntartása
A megrendelt termék (árucikk) a Szolgáltató (Eladó) tulajdonában marad mindaddig, amíg a Megrendelő (Vevő) az összes (fő és mellékes) fizetési kötelezettségének nem tesz teljes mértékben eleget.
Ez idő alatt a Megrendelő nem engedheti át a terméket harmadik félnek és nem veszélyeztetheti más módon a Szolgáltató tulajdonát.


 

VI. A szállítás és az átvétel módja

A megrendelt termék (árucikk) átvétele a Szolgáltató és a Felhasználó (mint szerződő felek) között létrejött megállapodás szerint történik.
Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.
Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő (pl.: futár) előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
A Vevő a csomag átvételével elismeri, hogy az hozzá megérkezett, és annak tartalma azonos azzal, amit megrendelt.
A Vevő köteles a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

Tájékoztató
- Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak!
- Az át nem vett, (visszaküldött) csomagok esetén az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!
- Az a vásárló aki egymást követő rendelései után a rendelt árut nem vette át, illetve visszaküldte részünkre azt továbbiakban csak banki előeutalással szolgáljuk ki!
- Amennyiben a megrendelt terméket vagy termékeket tartalmazó csomagot nem a Vevő kívánja átvenni, hanem egy meghatalmazott harmadik személy, abban az esetben a meghatalmazott (az átvételhez szükséges) adatait a megrendeléskor kell megadni.
- A termék állapotromlásával kapcsolatban fennálló kockázatot a Szolgáltató (és a Szállító) a termék átadásáig viseli. Amennyiben a termék szállítása egyedi ajánlatot igényel, Szolgáltató a kockázatot a szállítócég képviselőjének átadásáig viseli. Megrendelő köteles a termék állapotát átvételkor ellenőrizni, és a szállítást végző személlyel az esetleges eltérés tényét írásban rögzíteni.
- A raktáron nem lévő termékek többségét 3-8 munkanapon belül teljesítjük, illetve hosszabb szállítási határidejű termékek kiszállításáról külön értesítjük. Az egyedi, kínálatban nem szereplő ”különleges„ termék megrendelések esetén a szállítási határidőről a megrendelés elbírálásakor tájékoztatjuk.

Szállítási feltételek
A szállítási költségeket a Szállító cég határozza meg, melyen a Szolgáltatónak (Borsod Budosport Szaküzlet) nincs jogosultsága módosítani.

  • - Magyar Posta Zrt. - MPL futárszolgálattal történő szállítás:
    A szállítás részleteiről a honlapjukon lehet tájékozódni. Az aktuális tarifatáblázat ide kattintva tekinthető meg.
    - GLS futárszolgálattal történő szállítás:
    A szállítás részleteiről a honlapjukon lehet tájékozódni. Az aktuális tarifatáblázat ide kattintva tekinthető meg.


A megrendelő - amennyiben szükségét érzi - igényelhet másik szállítót, futárszolgálatot, vagy egyéb, alternatív megoldást is a csomag (küldemény) átvételére. Ez az igénylés azonban csak akkor tekinthető a megállapodás részének, ha a Szolgáltató visszajelzésében egyértelműen kijelentette annak elfogadását. Amennyiben az igényelt szállítási/átvételi módot a Szolgáltató nem tartja teljesíthetőnek, a felek közötti megegyezés lesz a mérvadó.


 

VII. Elállási jog

Visszaszolgáltatási garancia
A megrendelő a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

Tájékoztató
- A 14 napos határidő nem jelenti azt, hogy a visszaküldött terméknek 14 napon belül meg is kell érkeznie az eladóhoz, hanem elegendő, ha a 14 napos időtartamon belül kifejezi elállási szándékát az eladó felé!
- 14 napon belül a vásárló visszaküldheti a számlával (magánszemély esetén számla másolat vagy igazoló okirat, hogy a terméket Tőlünk vásárolta) együtt címünkre: Borsod Budosport Szaküzlet 3530, Miskolc, Széchenyi u. 4/b
- Kérjük, az árut ne portósan (címzett fizet) adja fel, mert az ilyen módon visszaküldött csomagot nem áll módunkban elfogadni!
- Az áru / számla ellenértékét az Ön által megadott bankszámlaszámra utaljuk vissza.
- A Szolgáltató kizárólag állapotában nem változott, sérülésmentes, hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén a teljes vételárat átutalja az Ön által megadott számlaszámra.
- Amennyiben a termék sérülten, vagy használt, illetve rendszeresen használt, vagy nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár esetében, csak értékcsökkent állapotban tudjuk visszavenni az árut.
- A fogyasztási cikk visszaküldése során a szállításra alkalmas csomagolásáról Vevő köteles gondoskodni, a nem megfelelő csomagolásból eredő, a szállítás során bekövetkező károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
- A Vevő (fogyasztó) viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevő ezen felül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
- Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
- A Szolgáltató köteles a Vevő (fogyasztó) által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 (azaz harminc )napon belül visszatéríteni.
- A termékek esetleges cseréjét, futárszolgálattal bonyolítjuk. Kérjük, ilyen igénye esetén forduljon a Szolgáltató munkatársához a honlapon megadott elérhetőségek bármelyikén.
- Elállásra vonatkozó igényét előzetesen e-mailben, fax-on, vagy személyesen kell bejelentenie!
- Továbbiakban a fent leirtakon túl a vásárlástól való elállási jog a távollevők között kötött szerződésekről szóló Magyarországon jelenleg érvényben lévő kormányrendelet szabályozásainak megfelelően érvényesíthető.

Nem gyakorolható az elállás joga...
... Olyan speciális igényű termék esetén, melyet külön rendelésre gyártottak le, rendelésre hozattunk be az Országba, illetve (pl. Németországból) direkt szállítjuk Önnek. Ilyen jellegű rendelésekre nem alkalmazható az elállási jog.
... Olyan áru értékesítése esetében, amely a Vevő (fogyasztó) személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai szerint készült.
... Amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ.
... Amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.
... Ha Ön olyan terméket rendel amire az elállási jog nem vonatkozik, akkor a Szolgáltató erről minden esetben e-mailben vagy telefonon tájékoztatja Önt, a rendelés (személyes) visszaigazolásakor.
... A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) pontjában felsorolt kivételek esetén
Mivel a Megrendelő kötelessége kiemelten ügyelni a termék rendeltetésszerű használatára, a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Megrendelőt (vevő) terheli! A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Hatályos Jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
Felvilágosítás, speciális kérés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal. A honlapon megadott elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről!

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

A szerződés megszűnésének lehetősége
A Megrendelő bármikor kérheti a Szolgáltató (eladó) és a Megrendelő (vevő) között a megrendelés folyamán létrejött szerződés megszüntetését, ezt a Szolgáltató tudomásul veszi. A Megrendelő a törlési igényét a Szolgáltató honlapján kapcsolati lehetőséget biztosító adatlapon, e-mailben és/vagy telefonon, a Szolgáltatóhoz történő beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató maradéktalanul törli a rendszeréből.

Az elállás, illetve a szerződés megszűnésének egyéb lehetőségei terén a jelen ÁSZF-ben foglalt szempontok az irányadók.


 

VIII. Fizetési feltételek

Utánvét
Kiszállításkor a futárnak készpénzben fizetendő az áru ellenértéke.

Átutalás előre
A megrendelést követően kiállítjuk az átutalásos számlát, a másolatát e-mailben eljuttatjuk a megrendelőnek.
Csak telefonos egyeztetés vagy a számla másolat e-mailben történő elküldése után utalja át az összeget (a megrendelési értesítő küldése nem tekinthető számlának).
A számlán szereplő összeg bankszámlánkra történő megérkezését követően haladéktalanul intézkedünk a termékek kiszállításáról.

Figyelem:
Előre utalási megbízás esetén a MEGJEGYZÉS rovatba feltétlen tüntesse fel: azonosítóját vagy nevét (cég nevet), számlaszámot (melyet a megrendeléséről visszaigazolunk). A megrendelés visszaigazolását az Ön által megadott e-mail címre elküldjük, ha szükséges telefonon munkatársunk felhívja további egyeztetés céljából.
Amennyiben a Szolgáltató biztosítja az előre utalás lehetőségét, bankszámlaszámát cégének adatai között, illetve a megrendelőlapon feltünteti, illetve külön kérés esetén a Fehasználó (megrendelő) számára elektronikus levélben is elküldi.

Számla
Az eredeti számlát (és ha az árucikk jellege megkívánja, a garancia levelet is) a csomag tartalmazza.
Amennyiben a megrendelő úgy kívánja, hogy az eredeti készpénzfizetési számlát ne a csomag tartalmazza, az általa megadott címre küldjük azt. (Pl.: ajándékozás esetén)
A kiállított számla megfelel az ÁFA tv. ill. PM rendeletekben előírt kötelezettségeknek!
Tájékoztató
A kiállított számla továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására, illetve továbbértékesítésre nem alkalmas.


 

IX. Jótállás

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül, és a vásárolt termék (árucikk) az előírások szerint jótállási/szavatossági jellemzőkkel rendelkezik, és a termék természete vagy a jellege nem összeegyeztethetetlen a jótállással kapcsolatos előírásokkal.
A jótállás (más néven garancia) azt jelenti, hogy a kötelezett garantálja, hogy a szolgáltatott dolog bizonyos időtartamon belül kifogástalanul fog működni. Ez alatt az időtartam alatt a kötelezett a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (például azért, mert a vásárló nem rendeltetésszerűen használta a szolgáltatott dolgot). Azon termékek esetében, amelyeknél az eladónak jótállási kötelezettsége van, minden esetben a termékekhez mellékelt jótállási nyilatkozat tartalmazza a jótállás kötelezettjének nevét és címét, a jótállás tartalmát, időtartamát, területi hatályát, és a belőle eredő jogok érvényesítésének módját; illetve utalást arra, hogy a jótállás a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érinti.

 

Jótállási igény nem érvényesíthető abban az esetben ...
... ha rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén
... ha karbantartási - tisztítási munkák esetén.
... ha nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.
Valamint a kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén, illetve a természetes használatból származó nyomoknál.
 

A jótállási jegyről
- Ön a jótállási igényét a vásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel, az eredeti számlával, vagy ennek másolatával érvényesítheti.
- Kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizze meg. Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni. A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

 

A szavatossági és jótállási jogról
A szavatossági jog alapján a szavatosság kötelezettje felelősséget vállal azért, hogy teljesítéskor hibátlan terméket ad át a vevőnek, tehát a terméknek nincs olyan hibája, amely csak később fog kiderülni. Hibáról beszélünk abban az esetben, ha a termék mennyiségi vagy minőségi szempontból jogszerűen kifogásolható.
 

A hiba okának a termék használatakor kell fennállnia, a vásárlónak kell bizonyítania, hogy
- már teljesítéskor megvolt a hiba oka
- teljesítéskor nem lehetett észlelni
- vétlen a hiba bekövetkezésében
- a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpőntjában megvolt, kivéve, ha ez az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Kiegészítő információk:
- A kötelezett mentesül a szavatosság alapján fennálló kötelezettségei alól, ha a hibát a vásárló a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ha a hibát a vásárlónak a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
- A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni.
- A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni.
- A vásárló a teljesítés időpontjától számított (kétéves) elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét, azonban használt termékeknél, az elévülési idő egy év (elévülési határidő), kivéve leértékelt, akciós termékek. Az elévülési határidő a teljesítéskor kezdődik.
- Abban az esetben, ha a jogosult igényét azért nem tudja érvényesíteni a bíróság előtt keresettel az elévülési időn belül, mert a hiba - bár az oka már megvolt a teljesítéskor - csak később jelentkezett, vagy menthető okból nem volt abban a helyzetben, hogy igényét érvényesítse (pl. betegség), a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év (jogvesztő határidő).
- A szavatossági jog alapján a vásárló javításra, cserére jogosult. A szavatossági igények közül a vásárló választhat.

A jogosult árleszállítást vagy az elállást választhat, ...
... ha sem kijavítást, sem kicserélést nem kérhet (ennek teljesítése lehetetlen, vagy a kötelezett részére a másik választható szavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel jár)
... ha a kijavítás vagy kicserélés szavatossági jogként ugyan érvényesíthető lenne de ezt a kötelezett nem vállalta,
... ha a kötelezett vállalja ugyan, de nem végzi el
... ha kötelezett vállalja, de nem tudja
... ha a dolog tulajdonságaira és rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül az elvégezése nem kivitelezhtő


 

X. Használati felelősség

Annak ellenére, hogy Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót a honlapján található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára.
A Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek.
Amennyiben a Szolgáltató pontatlanságot fedez fel a tartalmakban feltéve, hogy az megvalósítható a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

 

A Szolgáltató honlapján bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Megrendelő (vevő) által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Felhasználó a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást saját és mások biztonsága érdekében alaposan elolvasni és megismerni.

 

A Szolgáltatótól rendelt/vásárolt, esetlegesen balesetveszélyes termékeket (eszköket, szerszámokat, akkumulátoros, elektromos, vagy motoros termékeket, stb.) nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja Őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is.

 

A Vevő saját felelősségét terheli az, hogy kellő alapossággal tanulmányozza-e a használati útmutatót, utánnajár-e a termék használatával kapcsolatos esetleges kezelési specifikációknak, illetve hogy milyen módon gondoskodik a termék használatából esetlegesen előforduló testi, lelki sérülések, anyagi károk megelőzéséről.

 

Gyermekek esetén kötelező a felügyelet azért, hogy biztosítsák, hogy a gyermekek ne játsszanak a balesetveszélyes szerszámokkal, illetve gépekkel, készülékekkel!
Bármilyen bekövetkezett emberi sérülésért, balesetért kizárólagosan a felügyelő személyt terheli a felelősség.
 

XI. Személyes adatok védelme és hozzájárulás az adatok kezeléséhez, feldolgozásához

A Szolgáltató kijelenti, hogy a megrendelés során kapott személyes adatokat kizárólag a jelen szerződésben írt célokból használja, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően. Továbbá kijelenti, hogy a kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.
A Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Gondoskodik arról is, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Továbbá megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.
A fenti kötelezettségvállalást a Szolgáltató az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.
A kapcsolódó rendelkezések az Adatvédelmi Tájékoztatóban találhatóak.


 

Záró rendelkezések

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak.

Az ÁSZF-re a mindenkori Magyar Hatályos Jogszabályok irányadóak.
Amennyiben a Szolgáltató honlapján idegen nyelvű (nem Magyar) változat is elérhető az ÁSZF-ről vagy bármely egyéb szabályozásról, és az eltér a magyar nyelvűtől, a magyar nyelvű változat az irányadó.

Amennyiben az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítaná meg, az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a Szolgáltató nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán az őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.

A fogyasztó jogosult tájékozódni az őt megillető jogokról az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület honlapján, vagy egyéb, a jogszabályoknak megfelelően minősített szolgáltatónál vagy felügyeleti szervnél.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, melyeket a weboldalak felhasználhatnak arra, hogy még hatékonyabb felhasználói élményt nyújtsanak.

Ezen sütik nélkül az oldalunk nem tudja a legjobb élményt nyújtani, bizonyos funkciók működése akadályozva lenne.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
PHPSESSIDborsodbudosport.huMunkamenet-azonosító, a látogató böngészési állapotát rögzíti az oldalbetöltések között.Munkamenet vége
cookieConsentborsodbudosport.huA látogató sütikkel kapcsolatos beállításait tárolja.1 év
accountborsodbudosport.huAkkor kerül létrehozásra, ha a látogató bejelentkezéskor bejelöli, hogy jegyezze meg az oldal.1 év
cartIDborsodbudosport.huA kosár tartalmának megőrzéséhez használt süti, mely két látogatás között is megőrzi a kosárban lévő termékeket.30 nap

A statisztikai adatok gyűjtése anonimizált formában történik, így a látogató semmilyen módon nem azonosítható ezen sütik tartalmából. Ezen sütik segítségével tudjuk figyelni, hogy viselkednek a látogatók, ezzel is segítve minket a legjobb szolgáltatás nyújtásában.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
_gaborsodbudosport.huA Google Analytics által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez.2 év
_gidborsodbudosport.huA Google Analytics által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez.Munkamenet vége
_gat_*borsodbudosport.huA Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályzására.Munkamenet vége
Fel

Kosár

Az Ön kosara üres.